Archive for April, 2015

ผลกระทบหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Tuesday, April 28th, 2015

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น โดยอาศัยโอกาสที่ฝรั่งเศสถูกเยอรมันโจมตี ประกาศสงครามกับฝรั่งเศส เพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยที่ถูกช่วงชิงไป หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1.เพื่อการรักษาสันติภาพของโลกและให้กลุ่มสมาชิกช่วยเหลือกัน และสนับสนุนสันติภาพของโลก ให้มีความเข้มแข็งกว่าเดิม จึงมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น 2.มีการเกิดสงครามเย็น ปกครองโดยสมัยสตาร์ลินมีนโยบายขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปสู่ ยุโรปตะวันออก และเยอรมนีตะวันออก  ซึ่งมีทหารรัสเซียเข้าปลดปล่อยดินแดนเหล่านี้จากอำนาจฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะดินแดนอาณานิคมที่ประกาศเอกราช เป็นประเทศใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 3.มีการนำอาวุธที่ทันสมัยและระเบิดปรมาณูมาใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยฝ่ายสัมพันธมิตรชนะ 4.ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกต่างประกาศเอกราชของตนเอง  โดยเฉพาะในเอเชีย และ แอฟริกา 5.สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เป็นปัญหาทางด้านการค้า 6.ความสูญเสียทางด้านสังคมและทางจิตวิทยา 7.สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอภิมหาอำนาจ โดยปราศจากคู่แข่ง เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสได้รับความบอบช้ำจากผลพวงของสงครามครั้งนี้อย่างมหาศาล ทั้งยังเป็นแกนนำในการเผยแพร่อุดมการณ์การเมืองแบบสังคมนิยมออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 8.เกิดอุดมการณ์ใหม่ขึ้นเมื่อมีการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐ อเมริกาและสหภาพโซเวียต โลกถูกแบ่งแยกออกเป็นสองค่าย กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำค่ายประชาธิปไตย ส่วนสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์ 9.เกิดปัญหาขึ้นในกลุ่มประเทศที่แพ้สงคราม ส่งผลให้เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก 10.อเมริกาได้เข้าปกครองญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 6 ปี โดยเข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ […]